Akşener’in partisinin adı belli oldu: “İyi Parti”

admin | 25 Ekim 2017 | Genel, Gündem, Tüm Manşetler

Akşener’in partisinin adı da belli oldu. Kurulacak yeni partinin adı ‘İyi Parti’ olacak

Parti adı için kısaltma kullanılmayacak, logoda ‘İyi Parti’ ifadesi yer alacak. Akşener’in sloganı ise şöyle: ‘Türkiye iyi olacak’…

Parti programı da açıklandı.

“İyi bir Türkiye için yola çıkıyoruz” sloganı ile başlayan parti programında, parlamenter sisteme geri dönüleceği belirtiliyor.

Programda HSK’nın yeniden yapılandırılacağı, yargı bağımsızlığının sağlanacağı, yolsuzlukla mücadeleye ve TSK’nın kurumsal yapısında değişikliğe dair dikkat çeken detaylar da var.

Parti programında ekonomiden eğitim sistemine, terörle mücadeleden dış politikaya kadar birçok alanla ilgili çözüm önerileri sıralandı. Programdaki dikkat çeken konu başlıkları şöyle:

İLKELERİMİZ

“Türk milletine güveni esas almak. Açık, dürüst ve hesap verebilir olmak. Çoğulcu, katılımcı, kapsayıcı pozitif siyaset yapmak. Somut hedeflere sahip olmak ve odaklanmak. Çözüm üretmek ve çalışkan olmak. Eleştiriye açık ve özgür düşünceli olmak. Siyaseti değerler üzerinden üretmek ve yapmak. Milliyetçiliği kültürel ve ekonomik alanlara taşımak. Farklılıklara saygılı olmak. Milli menfaatlerimizi her alanda ön planda tutmak.”

AMACIMIZ

“Cumhuriyetin kuruluş felsefesini, değerlerini ve üniter yapıyı korumak. Çağdaş medeniyeti yakalamak. Sevgi ve saygı dilini hâkim kılmak. Parlamenter sistemi yaşatmak. Denge ve kontrol ilkesi üzerine kurulu kuvvetler ayrılığını kurmak. Fırsat eşitliği sağlamak. Mülkiyet hakkını korumak. İnançlara saygı ve ifade özgürlüğünü sağlamak. Bağımsız, tarafsız ve adil yargıya kavuşmak. Yolsuzlukla tam ve etkin mücadele etmek.”

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

“Çağdaş demokrasiler güç zehirlenmesini, seçilmişlerin görev sürelerini sınırlama, kuvvetler ayrılığı, hesap verme zorunluluğu, denge ve kontrol sistemleri ile çözümlemişlerdir. Kural olarak seçim ile gelen seçim ile gitmelidir. Bu önlemleri almayan demokratik sistemlerin acı sonucu ise milletin, kendi norm ve düşüncelerini dayatan ve her şeyin sahibi olduğunu zanneden zorba yöneticilerin eline düşmesidir. Demokrasi; yönetenlerin yetkilerini sınırlayan, vatandaşları keyfi yönetimlerin elinedüşmekten ve muhalefette olanların da haklarını koruyan sistemdir.”

“HSK YENİDEN YAPILANDIRILACAK”

HUKUK

“Adil yargılanma hakkı mutlaka sağlanacak. Hâkim ve cumhuriyet savcılarının objektif kriterlere dayalı olarak ve liyakati esas alarak mesleğe kabulü konusunda yasal düzenleme yapılacak. Hukuk eğitimini, eğitim süresini artırarak, hakim ve cumhuriyet savcılığı stajını ise etkin ve nitelikli hale getirip uygulama ile eş güdümlü olmasını sağlanacak. Parlamenter sisteme geri dönecek, kuvvetler ayrılığı, kontrol ve denge sistemini güçlendirilecek. HSK’yı, mahkemelerin bağımsızlığı, doğal veya kanuni hakim ilkesi ve hakim güvencesi sağlanacak biçimde yeniden yapılandırılacak.

SİYASİ PARTİLER VE SEÇİM

“Yeni siyasi partiler ve seçim kanunu yapılacaktır. Sandık güvenliği sağlanacak, sandığa giren oy devletin onuru gibi korunacaktır. Siyasi partilerde teşkilat kapatma şartları zorlaştırılacaktır. Milletvekili seçimlerinde kontenjan oranı yüzde 5 ile sınırlanacaktır. Kontenjan milletvekili adayları haricindeki adaylar üyeler tarafından doğrudan seçilebilecek. Milletvekili dokunulmazlığı kürsü masumiyeti dışında tümüyle kaldırılacaktır. Partilerin her kademesindeki seçimlerde yarışmacı rekabet esas olacaktır. Çoğulcu ve katılımcı bir demokratik siyasi düzen için her partinin TBMM’de temsili gerektiği düşüncesiyle; milletvekili seçimlerinde genel seçim barajı yüzde 5’e düşürülecek; anayasa değişikliği ile partiler arasında aldıkları oy oranlarına göre, baraj şartı aranmaksızın, nispi olarak paylaştırılacak şekilde 100 kişilik Türkiye Milletvekilliği ihdas edilecektir.”

TOPLUM VE EĞİTİM

“Eğitim eğitimcilere bırakılacak ve her türlü siyasi mülahaza ve müdahalenin dışında tutulacaktır. Temel eğitim almış öğrencilerimizin uluslararası PISA sınavlarında bulunduğu nokta eğitim sistemimiz için kaygı vericidir. Bu kötü gidişe son vermek için gerekli tedbirler alınacaktır. GSYH’nin eğitime ayrılan payı kademeli olarak uluslararası standartlar seviyesine çıkacaktır. İnsan odaklı bir eğitim felsefesinin oluşturulması ve uygulanması sağlanacaktır. Eğitim politikaları partiler üstü bir bakış açısı ile belirlenecek, Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu (EPKK) oluşturularak tüm paydaşların katılımı sağlanacak ve böylece uzun vadeli politikalar oluşturulacaktır. “

MEDYA

“Çok sesli ve bağımsız bir medya için gerekli adımlar atılacaktır. Kadına şiddet, cinsel istismar ve terör faaliyetleri hariç, her vatandaşımızın sosyal medyayı serbestçe kullanması sağlanacak, keyfi erişim yasakları kaldırılacaktır. Televizyonda yayınlanan programların toplum üzerindeki etkileri, bilimsel kriterlerle denetlenecektir. ‘Kamu yayıncılığı disiplininden’ sistematik bir şekilde uzaklaştırılan TRT, yeniden uluslararası standartlarda kamu yayıncılığı yapacaktır. TRT’nin sahip olduğu kanalların görev tanımları ve yapıları yeniden düzenlenecektir. Devlet ile medya arasında, milli güvenliğimiz, vatandaşlarımızın sağlık ve huzuru konusunda ortak akıl üretebilmek için istişare ve bilgilendirme mekanizması kurulacaktır.”

GAZİLER VE ŞEHİT YAKINLARI

“Şehit ve Gazi çocuklarının eğitim yardımlarında artışlar sağlanacaktır. Şehit eşlerine ve Gazilerimize Milli Emlak kurumundan şahıslarına ait mülkiyet tahsis edilecektir. Şehit yakınlarının ve Gazilerin istihdam olanakları artırılacak ve daha erken emeklilik koşulları düzenlenecektir. Birinci derece Şehit yakını olanlara ve Gazilere ÖTV muafiyeti geliştirilecektir.”

DİN HİZMETLERİ

“Diyanet İşleri Başkanlığı’nın her türlü siyasi ve ideolojik akımlardan arındırılarak siyaset üstü saygın bir kurum olarak Konumlandırılması olmazsa olmazımızdır. Bunun için Diyanet İşleri Başkanlığı’nınbütün mevzuatı yeniden gözden geçirilecek ve gerekli tedbirler alınacaktır.”

“LİYAKAT VAZGEÇİLMEZ ÖNCELİKLERİMİZDEN”

KAMU YÖNETİM POLİTİKASI

“Kamu yönetimi politikamızın odağındaki üç esas ilke, ‘demokratik katılım’, ‘vatandaşa güven’ ve ‘toplumsal memnuniyet’tir. Temel hedefimiz, sürdürülebilir bir refah ve huzur ortamını sağlamış, ‘Mutlu Türk Milleti, Güçlü Türk Devleti’ anlayışıyla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı ve yaşam kalitesini artırmayı amaç edinmiş, hukuka tam bağlı, katılımcı, üretken, adil, denetlenebilir, çağdaş, dinamik ve milletiyle barışık bir kamu yönetimi düzenini kurabilmektir. İl Hakem Kurulları oluşturularak vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden doğan ihtilafları süratli bir şekilde çözülecek, insan ve hizmet odaklı, kolay erişilebilir bir kamu hizmeti yapılanması sağlanacaktır. Devletimize olan inanç ve güveni pekiştirmek için, kamu bürokrasisinde giderek değerini yitiren ehliyet, liyakat, kariyer, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerinin yeniden hayata geçirilmesi vazgeçilmez önceliklerimizdendir.”

İÇ GÜVENLİK

“Güvenlik politikalarımızın temel amacı; hukuk devleti ilkelerinden taviz vermeden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, Türk Milletinin milli birlik ve beraberliğini, Cumhuriyetin niteliklerini, hür demokratik düzeni, insan hak ve hürriyetlerini, serbest bir iktisadi hayatı tesis ederken, ülkenin huzurunuve toplumsal barışını hedef alan her türlü suç tehdidini daha suç işlenmeden önce, suçu ve suçluluğu yaratan nedenlere odaklanarak ortadan kaldırmak, etkili tedbirler alarak toplumda güven, barış ve huzur ortamını sağlamaktır.”

TERÖRLE MÜCADELE

“Şiddet eylemleriyle başta yaşam hakkı olmak üzere insan hak ve hürriyetlerini ortadan kaldırmayı bir yöntem olarak benimsemiş ister etnik, ister dini, isterse ideolojik olsun, her türlü teröre karşı, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğüprensiplerinden taviz vermeden, orantılı ve etkili bir mücadele stratejisigeliştirmek temel hedefimizdir.”

YOLSUZLUKLA MÜCADELE

“Partimizin yolsuzlukla mücadeledeki en temel stratejisi; rüşvet, suiistimal ve yolsuzluklara zemin hazırlayan ekonomik, sosyal ve hukuki ortamın hızla ortadan kaldırılarak ahlak ve erdem odaklı yeni bir toplum düzeninin tesis edilmesi ve yolsuzluk yapanların yanına kâr kalmaması için adli ve idari her türlüyaptırımın tavizsiz uygulanmasıdır.”

DOĞU-GÜNEYDOĞU SORUNU

“Partimiz Doğu Güneydoğu sorununa ilişkin öncelikle tüm ülkede eşit vatandaşlık zeminine oturan sağlam bir demokrasi ve özgürlük ortamını geliştirecektir. Çıkış noktamız demokrasi, bireysel hak ve özgürlük taleplerinin karşılanması, demokrasinin tabana yayılması, ülkenin ve bölgenin ekonomik kalkınmasının sağlanması, bölgeler arası gelişmişlik farkının kapatılması ve refah toplumunun yaratılmasıdır.

Partimiz Doğu ve Güneydoğu meselesinin kalıcı çözümü için; Güvenlik kuvvetlerimizin hiçbir taviz vermeden terör örgütüne karşı silahlı mücadelesini devam ettirmesini, terör örgütünün askeri bakımdan mutlaka yenilerek psikolojik üstünlüğün sivil anlayışa geçmesini, toplumsal alana pozitif müdahalelerle hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel projelerle bir yandan bölge halkıyla kucaklaşılmasını, diğer yandan terör örgütünün elindeki istismar alanlarının ortadan kaldırılmasını, temel politika olarak benimsemektedir.”

GÖÇ VE MÜLTECİ SORUNU

“Göç ve mülteci sorununa ilişkin uluslararası iş birliği ve ortak mücadele kapsamında başta kaynak ülkelerde güvenlikli alanlarının oluşumunu sağlayacak bu ülkelerden göçü ve mülteci akınını önlemeye yönelik politikalar geliştirecek, Geri kabul anlaşmalarına üçüncü ülkeleri de katarak göçe nedenolan veya kolaylaştıran ülkelerin maliyete katlanmalarını sağlayacaktır.”


Haberin tamamı için buraya tıklayınız

493 Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.


Warning: include(/home/habersom/public_html/wp-content/themes/HaberMatikV2/sidebar.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/habersom/public_html/wp-content/themes/HaberMatikV2/single.php on line 104

Warning: include(): Failed opening '/home/habersom/public_html/wp-content/themes/HaberMatikV2/sidebar.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php55/root/usr/share/pear') in /home/habersom/public_html/wp-content/themes/HaberMatikV2/single.php on line 104